Ens
 • Nom: Ajuntament de Lloret de Mar
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1
 • Telèfon: 972 361800
 • Fax: 972 370396
 • Horari: 08:30 - 14:30
Ens
 • Nom: Ple Municipal
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dilluns de cada mes 20:00 - 22:00

LICITACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL SERVEI CONSISTENT EN EL TRANSPORT PÚBLIC DE VIATGERS

Estat: Adjudicació

Ajuntament de Lloret de Mar

Informació General

 • Expedient: 07/16 PO
 • Data de publicació de l'anunci: 21/07/2016 11:38 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 07/03/2017 09:01 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Ajuntament de Lloret de Mar
 • Impulsor:
  Ple Municipal
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES 1.- Preu.(Fins a 50 punts) 2.- Millores tècniques. (Fins a 10 punts) B) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SUBJECTES A JUDICI DE VALOR Memoria (Fins a 40 punts) Valoració de la descripció de servei (Fins a 5 punts). Justificació de la proposta d'eficiència del servei(Fins a 5 punts) Justificació del model d'explotació de serveis a la demanda de la línia L02. (Fins a 10 punts) Proposta de recursos(Fins a 10 punts) Altres informacions (Fins a 10 punts ):
 • Termini de presentació d'ofertes: 19/12/2016 15:00
 • Obertura d'ofertes: 20/12/2016 11:00
 • Lloc de publicació: BOP 10/08/2016 BOE 13/08/2016 DOUE 21/07/2016

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: D'acord amb la clàusula 7a del plec de condicions administratives.
 • Termini d'execució / durada: 4 anys
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 255.000 €/any (IVA a part)
 • Garantia provisional: 7.650 €

Adjudicació

 • Data de l'acord: 27/02/2017
 • Data de publicació de l'acord: 22/03/2017
 • Data de formalització del contracte: 29/01/2018
 • Empresa adjudicatària: BARCELONA BUS SL
 • Import: 229.500,01 €/any IVA a part
 • Acord de l'adjudicació:
 •  ACORD ADJUDICACIÓ   (474.21 KB)
 • Observacions: - Millores: o Màquina expenedora automàtica de venda de títols, informació i atenció a l'usuari a Lloret de Mar per la Terminal d'autobusos de Lloret de Mar. o Equipament WIFI a bord dels vehicles. o Equipament de videovigilància a bord dels vehicles amb visualització i gravació per els SS.TT.MM. de l'ajuntament de Lloret de Mar. o Instal•lació de panells informatius a les parades a càrrec de l'adjudicatari, a més dels que indica el Plec:2 panells o Sistemes d'informació del servei a les parades per capturar amb smartphones mitjançant enganxines amb codis BiDi, i/o codi QR.

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Gema
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361791
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: 8:30 - 14:30 h

Observacions

 • DOUE: enviat per la seva publicació 30/11/2016 núm. 2016-153885. Publicat 03/12/2016 núm. 2016/s 234-427543

  Publicació BOP DE GIRONA: 29/11/2016 núm. 228-9996

  PUBLICACIÓ BOE: 05/12/2016 NÚM. 293.62991

  Decret 2988/2016  de data 09/11/2016 d'aixecament de la suspensió del termini de presentació de proposicions licitació.

   

  Tots els documents modificats substitueixen als inicials, i els noms del documents estan identificats amb la paraula "MODIFICAT". 

   

  22/03/2017. PUBLICACIÓ ACORD ADJUDICACIÓ. Es tràmet als licitadors el comunicat de l'acord de Ple de 27/02/2017 d'adjudcació del contracte administratiu, mitjançant procediment obert, per a la prestació del servei de transport urbà de viatgers.


  Es podrà interposar el recurs especial en matèria de contractació en termini i forma previst a la clàusula 14 del plec de condicions. 

   

  18/04/2017. SUSPENSIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE: En data 12/04/2017 el tribunal Català de Contractes del Sector Públic comunica a l'Ajuntament de Lloret de Mar que ha iniciat expedient per a la resolució del recurs especial en matèria de contractació, contra l'acord d'adjudicació, es procedeix a la suspensió de la formalització del contracte fins la resolució del recurs.

   

  Resolució Tribunal Català de Contractes del Sector Públic.

   

  14/12/2017. SUSPENSIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE: En data 05/12/2017 el tribunal Català de Contractes del Sector Públic comunica a l'Ajuntament de Lloret de Mar que ha iniciat expedient per a la resolució del recurs especial en matèria de contractació, contra l'acord d'adjudicació, es procedeix a la suspensió de la formalització del contracte fins la resolució del recurs.

  10/01/2018. RESOLUCIÓ TRIBUNAL DE CONTRACTES