Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'UNA RAMPA METÀL·LICA D'ACCÉS AL MINICLUB DE LA PLATJA DE LLORET

Estat: Requeriment previ de documentació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 25/17 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 12/07/2017 12:56 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de subministrament
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: A)CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES 1.- Oferta econòmica: fins a 70 punts 2.-Altres millores : fins a 10 punts. -Ampliació dels terminis de garantia del conjunt dels elements subministrats, fins a un màxim de 5 punts. S’atorgarà la màxima puntuació a la proposició que presenti el termini de garantia –expressat en anys- més alt sent les restants valorades proporcionalment. -Reducció del termini d’execució, fins a màxim de 5 punts. La puntuació màxima s’adjudicarà a l’oferta que realitzi el subministrament i muntatge de la rampa en el menor temps possible, sempre i quan la reducció del termini estigui degudament justificada i motivada en el programa de treballs que presenti el licitador. S’atorgarà la màxima puntuació a la proposició –expressada en dies hàbils- que presenti el millor termini d’execució sent les restants valorades proporcionalment. B) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR: fins a 20 punts.
 • Termini de presentació d'ofertes: 27/07/2017 14:30
 • Obertura d'ofertes: 31/07/2017 11:00

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució / durada: Termini de lliurament de 2 mesos a partir de la data de signatura del contracte
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 26.850€
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics-Anna
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a. planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361708
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: acalixto@lloret.cat
 • Horari: de 8:30 a 14:30 hores

Observacions

 • OBERTURA SOBRE 1: 31/07/2017 a les 11:00 h

  OBERTURA SOBRE 2: 01/08/2017 a les 11:00 h (Acte públic)

  OBERTURA SOBRE 3: Pendent valoració tècnica sobre 2

  31/07/2017: Publicació acta obertura sobre 1

  01/08/2017: Publicació acta obertura sobre 2

  OBERTURA SOBRE 3: 08/08/2017 a les 11:30 h

  08/08/2017: ^Publicació acta obertura sobre 3