Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT DE LICITACIÓ AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL CONTRACTE DE SERVEI CONSISTENT EN LA DIRECCIÓ FACULTATIVA DE LES OBRES DEFINIDES EN ELS PROJECTES DE SANEJAMENT EN ALTA I BAIXA DE LA URBANITZACIÓ LA CREU DE LLORET

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 20/17 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 13/07/2017 09:15 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 07/09/2017 15:55 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula (2 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES 1.- Oferta econòmica: fins a 100 punts
 • Termini de presentació d'ofertes: 28/07/2017 14:30
 • Obertura d'ofertes: 31/07/2017 11:30

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució / durada: La durada serà igual al temps d'execució de l'obra, fins la seva recepció i liquidació per part de l'Ajuntament
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 45.000€
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 01/09/2017
 • Data de publicació de l'acord: 07/09/2017
 • Data de formalització del contracte: 05/09/2017
 • Empresa adjudicatària: HERAS ENGINYERS SL
 • Import: 28.800 € IVA a part

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics-Anna
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a. planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361708
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: acalixto@lloret.cat
 • Horari: de 8:30 a 14:30 hores

Observacions

 • OBERTURA SOBRE 1: 31/07/2017 a les 11:30h

   

  31/07/2017. Publicació acta obertura sobre 1

   

  OBERTURA SOBRE 2: 01/08/2017 a les 11:30h (Acte públic)

   

  01/08/2017. Publicació acta obertura sobre 2

  21/08/2017. Publiacació acta mesa contractació, requerint a l'empresa HERAS ENGINYERS SL la documentació que s'estableix a la clàusula 12 del plec de clàusules.

  07/09/2017. Publicació acord adjudicació i formalització del contracte