Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ PER A LA COMPRAVENDA, MITJANÇANT SUBHASTA PÚBLICA, DEL 70% DE LA PARCEL.LA DE TERRENY SITUADA AL CARRER PLA DE FENALS NÚM. 25, DE LLORET DE MAR

Estat: Termini de presentació d’ofertes obert

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 01/17 SUBHASTA
 • Data de publicació de l'anunci: 19/09/2017 12:24 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Compravenda, en subhasta pública
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula (2 sobres)
 • Descripció T.V.O: CLÀUSULA 8 DEL PLEC ADMINISTRATIU
 • Termini de presentació d'ofertes: 06/11/2017 14:30
 • Obertura d'ofertes: 07/11/2017 11:00
 • Lloc de publicació: BOP 02/10/2017

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): import mínim 888.918,55 €, IVA a part, les propostes s'hauran de presentar a l'alça
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Gema
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361791
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: 8:30 - 14:30 h

Observacions

 • Publicació al BOP: 02/10/2017 NÚM. 188.8041

   

  Publicació rectificació BOP: 10/10/17 NÚM. 8493

  Termini d’al·legació al plec de clàusules: Fins el 31/10/2017

  Termini per presentació de propostes:de l'11/10/2017 al 6/11/2017

  OBERTURA SOBRE 1: 07/11/2017 a les 11h

  OBERTURA SOBRE 2: 08/11/2017 a les 11h

  Per a prendre part en la licitació, caldrà abonar una taxa de 10,50 €, d’acord amb el que es preveu a les Ordenances Fiscals.