Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DEL CONTRACTE DE SERVEI CONSISTENT EN L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA DELS USUARIS DE LA XARXA.

Estat: Pendent informe tècnic

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 09/17 PO
 • Data de publicació de l'anunci: 14/11/2017 13:41 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Emergència
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES 1.- Oferta econòmica: fins a 60 punts B) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR: 1.- Memòria valorable mitjançant judici de valor: Fins a 40 punts.
 • Termini de presentació d'ofertes: 01/12/2017 14:30 Presentació de propostes del 17/11/2017 a l'1/12/2017
 • Obertura d'ofertes: 04/12/2017 11:00

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució / durada: 2 ANYS A PARTIR DE LA DATA DE SIGNATURA DEL CONTRACTE
 • Te lots?: No
 • Import iva: 42.500€/ANY IVA A PART
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics-Anna
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a. planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361708
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: acalixto@lloret.cat
 • Horari: de 8:30 a 14:30 hores

Observacions

 • Les proposicions per optar a aquesta licitació s'han de presentar a l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà (baixos Ajuntament), tots els dies hàbils des de les 8:30 i fins a les 14:30 hores i els dissabtes de 10:00 a 13:00 hores, o es poden enviar per correu d'acord amb el que estableix l'article 80.4 del RD 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, durant el termini de 15 dies naturals següents a la publicació del darrer l'anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província, en la forma que més endavant s’indicarà.

   

   

   

  Per a prendre part en la licitació, caldrà abonar una taxa de 43 € , d’acord amb el que es preveu a les Ordenances Fiscals. L’esmentada taxa es farà efectiva a l’oficina de l’OIAC en el moment de presentació de les propostes per a prendre part en la licitació. El justificant de pagament  s’haurà d’adjuntar a la instància. 

   

  En cas que els licitadors enviïn les seves propostes per correu, l’abonament de la taxa municipal s’efectuarà enviant una sol·licitud de pagament al correu electrònic rendes@lloret.cat indicant, Nom i Cognoms/Denominació i DNI/CIF de la persona/societat que prendrà part en la licitació amb indicació del número i denominació del procediment al qual fa referència. Posteriorment rebran un correu electrònic de resposta a la sol·licitud presentada, en el qual s’adjuntarà una carta de pagament amb codi de barres, la qual es podrà fer efectiva a qualsevol oficina de l’entitat Col·laboradora “La Caixa” (CAIXABANK)”.