Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ URGENT, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT DE RÈTOLS IDENTIFICATIUS DELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC (HUT) DE LLORET DE MAR

Estat: DESISTIMENT PROCEDIMENT

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 40/17 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 12/12/2017 13:55 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de subministrament
 • Tramitació: Urgència
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula (2 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES 1.- Oferta econòmica: fins a 80 punts 2.- Altres criteris: fins a 20 punts -Millora en el termini de lliurament expressat en dies. (fins a 10 punts) -Millora en el termini de garantia expressat en anys. (fins a 10 punts)
 • Termini de presentació d'ofertes: 20/12/2017 15:00
 • Obertura d'ofertes: 21/12/2017 11:00

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució / durada: Termini de lliurament de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la data de sol·licitud.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): PREU MÀXIM RÈTOL FORMAT 148x210MM 12€ I FORMAT 297x210MM 15€
 • Garantia provisional: NO

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics-Anna
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a. planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361708
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: acalixto@lloret.cat
 • Horari: de 8:30 a 14:30 hores

Observacions

 •  

  PUBLICACIÓ AL PERFIL DEL CONTRACTANT : 12/12/17

  TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PLIQUES: del 13/12/17 al 20/12/17

   

  OBERTURA SOBRE 1 : 21/12/17 a les 11:00 ( acte no públic)

  OBERTURA SOBRE 2: 22/12/17 a les 11:00

   

  Per prendre part en aquesta licitació caldrà abonar una taxa de 43€, d’acord amb el que es preveu en les Ordenances Fiscals.