Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DEL SERVEI DE DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ A LA VIA PÚBLICA I EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Estat: Licitació deserta

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: exp 41/17 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 11/01/2018 11:09 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES 1.- Oferta econòmica: fins a 50 punts 2.- Altres criteris: Fins a 20 punts B) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR: 1.- Memòria tècnica valorable mitjançant judici de valor. Fins a 30 punts
 • Termini de presentació d'ofertes: 26/01/2018 14:30

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució / durada: El contracte tindrà una durada de 2 anys , a comptar des de la data de la seva signatura. Si ambdues parts hi estan d’acord, el contracte es podrà prorrogar de forma expressa, mitjançant acord de l’òrgan de contractació, per anualitats successives (any a any) fins a un màxim de 2 anys més, d’acord amb el que disposa l’article 303 del RD Legislatiu 3/2011.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 8.500 €/ ANY
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Imma
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: de 8:30 a 14:30

Observacions

 • PUBLICACIÓ AL PERFIL DEL CONTRACTANT : 11/01/18

  TERMINI PRESENTACIÓ DE PLIQUES : del 12/01/18 al 26/01/2018

  OBERTURA SOBRE 1 = 29/01/2018 A LES 11:00 ( ACTE NO PÚBLIC)

  OBERTURA SOBRE 2 = 30/01/2018 A LES 11:00

  OBERTURA SOBRE 3 = Pendent d'informe tècnic

  Per prendre part en aquesta licitació cal abonar una taxa de 43€, d'acord amb el que es preveu en les Ordenances Fiscals.