Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

Licitació per a l'adjudicació del contracte privat de servei de les diferents pòlisses d'assegurances de l'Ajuntament de Lloret de Mar, per LOTS

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 02/17 PO PRIVAT
 • Data de publicació de l'anunci: 19/01/2018 17:06 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 27/04/2018 12:59 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Urgència
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula (2 sobres)
 • Descripció T.V.O: CLÀUSULA 10. CRITERIS DE VALORACIÓ D'OFERTES
 • Termini de presentació d'ofertes: 28/02/2018 14:30
 • Lloc de publicació: BOE 29/01/2018 BOP 01/02/2018 DOUE 23/01/2018

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: CLÀUSULA 6 DEL PLEC
 • Termini d'execució / durada: CLAUSULA 4 DEL PLEC
 • Te lots?:
 • Lots:

Adjudicació

-- Seleccionar un lot --

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Gema
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361791
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: 8:30 - 14:30 h

Observacions

 •  

  PUBLICACIÓ PERFIL: 19/01/2018

  ENVIAMENT DOUE: 19/01/2018

  PUBLICACIÓ DOUE: 23/01/2018

  PUBLICACIÓ BOE NÚM.26.5383  de data 29/01/2018

  PUBLICACIÓ BOP NÚM. 23.802 de data 01/02/2018

  TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: del 20/01/2018 al 28/02/2018 (en cas que des de la data de la darrera de les publicacions en el BOP o BOE fins a complir-se els referits 40 dies hi hagi menys de 15 dies naturals, supòsit en que s’ampliaria el termini fins a arribar a aquests  15 dies)

   

  La forma i el termini d'interposar recurs especial en matèria de contractació és el que s'estableix a la clàusula 14 del plec administratiu.

  per a prendre part en aquesta licitació, caldrà abonar una taxa de 43 €, d'acord amb el que es preveu a les Ordenances Fiscals.

  08/02/2018. NOTA INFORMATIVA. ERROR MATERIAL ANNEX LOT 4 VEHICLES. S'ha modificat l'esmentat annex i es procedeix a publicar el correcte com a modificat.

   

  12/02/2018. PREGUNTES LICITADORS. Vist que diversos licitadors han sol.licitat ampliació d'informació, s'adjunta a l'apartat  d'ALTRES DOCUMENTS el següent:

  - Informació tècnica de les embarcacions. LOT 5 EMBARCACIONS

  - Informació sinistres anys 2015, 2016 i 2017. LOT 1 RESPONSABILITAT CIVIL

  - Informació danys anys 2015, 2016 i 2017. LOT 3 DANYS 

   

  21/02/2018. Modificació de l'arxiu de sinistres del LOT 3 DANYS, amb la publicació de la relació de sinistres que només corresponen en aquest LOT.

   

  PREGUNTES LICITADORS. Vist que diversos licitadors han sol.licitat ampliació d'informació, s'adjunta a l'apartat  d'ALTRES DOCUMENTS el següent:

   

  - Informació sinistres anys 2015, 2016 i 2017. LOT 4 VEHICLES

  23/02/2018. LOT 3 DANYS:correcció arxiu, s'adjunta informe detallat de la relació de sinistres de la polissa vigent de danys facilitat per la corredoria d'assegurances a efectes de major concreció.

  OBERTURA DE PLIQUES

  OBERTURA SOBRE 1: 06/03/2018 a les 9h (acte no public)

  OBERTURA SOBRE 2: 07/03/2018 a les 9h