Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ DELS ELEMENTS NECESSARIS PER A L'AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA PLANTA DE TRACTAMENT DE LIXIVIATS DEL CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS I DEL DIPÒSIT CONTROLAT DE RSU DE LLORET DE MAR

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 01/17 PN
 • Data de publicació de l'anunci:
 • Data de publicació de l'adjudicació: 26/01/2018 13:39 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de subministrament
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment negociat sense publicitat
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: a)Criteris d'adjudicació valorables de forma automática mitjançant l'aplicació de formules: 1.- Oferta económica. Fins a 50 punts b)Criteris d'adjudicació valorables mitjançant judici de valor: 1.- Memoria descriptiva d'execució. Fins a 15 punts 2.- Plànols i especificacions dels equips oferts. Fins a 25 punts 3.- Pla d'obra. Fins a 5 punts 4.- Sistema de control de qualitat de l'obra, seguretat i salut i gestió de la documentació. Fins a 5 punts.

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució / durada: Clàusula 2.2 plec
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 1.100.349,90 € IVA a part
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 24/11/2017
 • Data de publicació de l'acord: 29/12/2017
 • Data de formalització del contracte: 29/12/2017
 • Empresa adjudicatària: WEHRLE UNWELT GmbH
 • Import: 1.090.000,00 €
 • Acord de l'adjudicació:
 •  ACORD ADJUDICACIO   (182.13 KB)

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Gema
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361791
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: 8:30 - 14:30 h