Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ PER L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT I COL•LOCACIÓ D’ELEMENTS DE JOCS INFANTILS EN 4 ÀREES D’ESBARJO DE LLORET DE MAR, PER LOTS.

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 42/17 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 12/02/2018 15:45 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 26/04/2018 13:36 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de subministrament i instal·lació
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D'ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FORMULES: 1.- Oferta económica. Fins a 40 punts 2.- Altres millores voluntàries: Fins a 10 punts B)CRITERIS D'ADJUDICACIÓ VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR. Fins un màxim de 50 punts.
 • Termini de presentació d'ofertes: 27/02/2018 14:30
 • Obertura d'ofertes: 28/02/2018 11:00 ACTE NO PÚBLIC

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Clàusula 6 del plec de clàusules
 • Termini d'execució / durada: 2 mesos a comptar des de la data de signatura del corresponent contracte
 • Te lots?:
 • Lots:

Adjudicació

-- Seleccionar un lot --

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Gema
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361791
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: 8:30 - 14:30 h

Observacions

 • PUBLICACIÓ PERFIL. 12/02/2018

  TERMINI PRESENTACIÓ PROPOSTES: de 13 al 27 de febrer de 2018

  OBERTURA SOBRE 1: 05/03/2018 a les 11h (Acte no públic)

  OBERTURA SOBRE 2: 06/03/2018 a les 11:30h

  OBERTURA SOBRE 3: 15/03/2018 a les 11:45h

   

  Per a prendre part a la licitació, caldrà abonar una taxa de 43€, d’acord amb el que es preveu a les Ordenances Fiscals.

  23/02/2018. PUBLICACIÓ NOVES PREGUNTES LICITADORS

   

  16/02/2018. S'annexa document amb preguntes dels licitadors

  16/03/2018. Publicació acta mesa contractació

  26/04/2018. Publicació acord adjudicació