Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI D’ORGANITZACIÓ DEL MERCAT INDIÀ DE LA FIRA DELS AMERICANOS DE LLORET DE MAR

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: EXP 02/18 CONCESSIÓ
 • Data de publicació de l'anunci: 15/02/2018 15:06 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 30/05/2018 13:29 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Concessió de domini públic
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES 1.- Oferta econòmica: fins a 50 punts B) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR: 1) Els licitadors hauran de presentar proposta d’organització, fins a 45 punts, desglossats de la següent manera: o Un màxim de 15 punts per la qualitat i varietat de les parades. o Un màxim de 15 punts per la qualitat, varietat i originalitat de la decoració. o Un màxim de 10 punts per la qualitat, varietat i originalitat dels espectacles. o Un màxim de 5 punts per la qualitat i varietat d’artesans. 2) Propostes innovadores o de millora. Fins a un màxim de 5 punts.
 • Termini de presentació d'ofertes: 29/03/2018 14:30
 • Obertura d'ofertes: 03/04/2018 11:00
 • Lloc de publicació: BOP 01/03/2018

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució / durada: dues edicions (any 2018 i 2019) més una possible pròrroga d'una nova edició ( any 2020)
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): cànon de 1.100€ per edició
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 18/05/2018
 • Data de publicació de l'acord: 30/05/2018
 • Empresa adjudicatària: TITANCAT 8284 SL
 • Import: 3100

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Imma
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: de 8:30 a 14:30

Observacions

 •  

  EXP. 02/18 CONCESSIÓ - CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC PER A L'ADJUDICACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI D’ORGANITZACIÓ DEL MERCAT INDIA DE LA FIRA DELS AMERICANOS DE LLORET DE MAR

   

  PUBLICACIÓ PERFIL: 15/02/2018 

  PUBLICACIÓ BOP: 01/03/2018

  TERMINI PRESENTACIÓ AL·LEGACIONS : 20 dies naturals a partir publicació al BOP

  TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PLIQUES: 29/03/2018

  OBERTURA SOBRE 1: 03/04/2018 a les 11:00  ( Acte no públic)

  OBERTURA SOBRE 2: 04/03/2018 a les 11:00 acte públic

  OBERTURA SOBRE 3: 24/04/2018 a les 11:00 acte públic

   

  Per a prendre part en la licitació, caldrà abonar una taxa de 10,50 € d'acord amb el que es preveu a les Ordenances Fiscals.