Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, DE LES OBRES CONTINGUDES EN LA SEGONA SUBFASE DEL PROJECTE EXECUTIU DE LA PRIMERA FASE DEL PLA D’ACCESSIBILITAT DE LLORET DE MAR.

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 7/18 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 22/02/2018 13:28 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 29/05/2018 18:08 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula (2 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES (total de 100 punts) 1. Oferta econòmica, fins a un màxim de 65 punts. 2. Valoració de les millores proposades, fins a un màxim de 35 punts. 2.1 Termini d’execució (10 punts). 2.2 Amidament addicional (25 punts).

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució / durada: El termini màxim d'execució serà de 18 setmanes des de la data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig i d’inici de l’obra. Aquest termini, si s’escau, podrà ser interromput durant les dues setmanes del 26 de març al 8 d’abril a criteri de l’Ajuntament de Lloret de Mar.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 70.141,09€
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics-Anna
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a. planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361708
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: acalixto@lloret.cat
 • Horari: de 8:30 a 14:30 hores

Observacions

 • PUBLICACIÓ AL PERFIL DEL CONTRACTANT : 22/02/18

  TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES DEL 23/02/18 AL 20/03/18

  OBERTURA SOBRE 1: 21/03/18 ACTE NO PÚBLIC

  OBERTURA SOBRE 2: 22/03/18 ACTE PÚBLIC

  Per a prendre part en la licitació, caldrà abonar una taxa de 43 € d'acord amb el que es preveu a les Ordenances Fiscals.