Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

Licitació per a l'adjudicació del contracte administratiu de servei consistent en la prospecció d'empreses i suport en la gestió de formació del Servei d'Ocupació Municipal (SOM)

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 06/18 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 27/02/2018 16:11 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 04/06/2018 15:46 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: A)Criteris d'adjudicació valorables de forma automática mitjançant l'aplicació de formules: 1.- Oferta económica. Fins un màxim de 60 punts 2.- Proposta de millroes: Fins a un màxim de 5 punts B) Criteris d'adjudicació valorables mitjançant judici de valor 1.- Memoria organitzativa del servei. Fins a un màxim de 35 punts.
 • Termini de presentació d'ofertes: 20/03/2018 14:30
 • Obertura d'ofertes: 21/03/2018 11:30 Obertura sobre 1. Acte no públic.

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: clàusula 6 del plec de clàusules administratiu
 • Termini d'execució / durada: 2 anys, amb possibilitat de prorroga expressa 2 anys més
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 18.000,00 €/any
 • Garantia provisional: no

Adjudicació

 • Data de l'acord: 18/05/2018
 • Data de publicació de l'acord: 28/05/2018
 • Data de formalització del contracte: 28/05/2018
 • Empresa adjudicatària: JORDI JUANOLA SAGARÓ
 • Import: 17.688,00 €/any IVA a part
 • Acord de l'adjudicació:
 •  ACORD ADJUDICACIÓ   (167.43 KB)
 • Observacions: Nombre d'hores anuals de prestació del servei: 2.080 hores/any

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Gema
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361791
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: 8:30 - 14:30 h

Observacions

 • PUBLICACIÓ AL PERFIL: 05/03/2018

  TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: del 06/03/2018 al 20/03/2018

  26/04/2018. Publicació acta mesa contractació