Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT DELS MÒDULS I EQUIPAMENTS DESMUNTABLES DESTINATS A ATENDRE SERVEIS PÚBLICS A INSTAL•LAR A LA PLATJA DE LLORET.

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: EXP. 02/18 PO
 • Data de publicació de l'anunci: 05/03/2018 15:45 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 30/05/2018 13:32 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de subministrament
 • Tramitació: Urgència
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES (Fins a 53 punts) B) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR: (Fins a 47 punts)
 • Termini de presentació d'ofertes: 16/04/2018 11:00
 • Obertura d'ofertes: 17/04/2018 11:00
 • Lloc de publicació: BOP 15/03/2018 BOE 08/03/2018

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució / durada: SEGONS PLEC CLAUSULES
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 256.000
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 04/05/2018
 • Data de publicació de l'acord: 08/05/2018
 • Data de formalització del contracte: 31/05/2018
 • Empresa adjudicatària: GRUP 9s ESPAIS SL
 • Import: 255920
 • Acord de l'adjudicació:
 •  Adjudicació   (178.21 KB)

Lloc d'informació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Observacions

 • PUBLICACIÓ PERFIL: 05/03/2018

  ENVIAMENT DOUE: 05/03/2018 - Error publicació, Nova data enviament 07/06/2018

  PUBLICACIÓ BOE: 08/03/2018

   PUBLICACIÓ BOP: 15/03/2018

  TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: del 08/03/2018 al 16/04/2018 (en cas que des de la data de la darrera de les publicacions en el BOP o BOE fins a complir-se els referits 40 dies hi hagi menys de 15 dies naturals, supòsit en que s’ampliaria el termini fins a arribar a aquests  15 dies)

  OBERTURA SOBRE 1: 17/04/2018 a les 11:00 ( Acte no públic)

  OBERTURA SOBRE 2: 18/04/2018 a les 11:00 ( Acte públic)

  OBERTURA SOBRE 3: 20/04/2018 a le 09:00 Acte públic

  La forma i el termini d'interposar recurs especial en matèria de contractació és el que s'estableix a la clàusula 14 del plec administratiu.

  Per a prendre part en aquesta licitació, caldrà abonar una taxa de 43 €, d'acord amb el que es preveu a les Ordenances Fiscals.