Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL DE PLAGUES: DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ A LA VIA PÚBLICA I EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: EXP 12/2018 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 07/03/2018 16:51 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 30/05/2018 13:40 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES 1.- Oferta econòmica: fins a 50 punts 2.- Altres criteris: Fins a 20 punts B) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR: 1.- Memòria tècnica valorable mitjançant judici de valor. Fins a 30 punts
 • Termini de presentació d'ofertes: 22/03/2018 14:30
 • Obertura d'ofertes: 26/03/2018 11:00

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució / durada: El contracte tindrà una durada de 2 anys , a comptar des de la data de la seva signatura. Si ambdues parts hi estan d’acord, el contracte es podrà prorrogar de forma expressa, mitjançant acord de l’òrgan de contractació, per anualitats successives (any a any) fins a un màxim de 2 anys més
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): PREU BASE LICITACIÓ 9.000€/ANUALS
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

 • Data de l'acord: 11/05/2018
 • Data de publicació de l'acord: 30/05/2018
 • Data de formalització del contracte: 23/05/2018
 • Empresa adjudicatària: RAESGRA
 • Import: 8.999/ANY
 • Acord de l'adjudicació:
 •  ACORD ADJUDICACIO   (146.02 KB)

Lloc d'informació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Observacions

 •  

   

  PUBLICACIÓ AL PERFIL DEL CONTRACTANT : 07/03/18

   

  TERMINI PRESENTACIÓ DE PLIQUES : del 08/03/18 al 22/03/2018

   

  OBERTURA SOBRE 1 = 26/03/2018 A LES 09:00 ( ACTE NO PÚBLIC)

   

  OBERTURA SOBRE 2 = 27/03/2018 A LES 11:00

   

  OBERTURA SOBRE 3 = 17/04/2018 A LES 10:00

   

  Per prendre part en aquesta licitació cal abonar una taxa de 43€, d’acord amb el que es preveu en les Ordenances Fiscals.