Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE CONCESSIÓ DE DOMINI PÚBLIC RELATIVA A L'EXPLOTACIÓ DEL BAR DEL TEATRE MUNICIPAL

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 14/17 CONCESSIÓ
 • Data de publicació de l'anunci: 06/03/2018 14:37 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 16/07/2018 15:17 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Concessió de domini públic
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D'ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FORMULES 1.- Oferta económica: fins a un màxim de 80 punts B) CRITERIS D'ADJUDICACIÓ VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR 1.- Memoria, proposta de menú i millores voluntàries. Fins a un màxim de 20 punts
 • Termini de presentació d'ofertes: 19/04/2018 14:30
 • Obertura d'ofertes: 20/04/2018 11:00 obertura sobre 1 - acte no públic
 • Lloc de publicació: BOP 20/03/2018

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: clàusula 6 del plec de clàusules
 • Termini d'execució / durada: 2 anys, amb possibilitat de prorroga expressa 2 anys més
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): cànon: 1.250 € any, import que els licitadors hauran de millorar a l'alça en la seva oferta.
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Gema
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361791
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: 8:30 - 14:30 h

Observacions

 •  

  PUBLICACIÓ AL PERFIL: 06/03/2018

  PUBLICACIÓ BOP GIRONA. 20/03/2018

  TERMINI DE PRESENTACIÓ AL.LEGACIONS AL PLEC: 19/04/2018

  TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: del 21/03/2018 al 19/04/2018 (s'amplia dos dies el termini ja que el termini de presentació d’al·legacions finalitza amb posterioritat)

  OBERTURA SOBRE 1. 20/04/2018 a les 11h (Acte no públic)

  OBERTURA SOBRE 2: 23/04/2018 a les 11h

  OBERTURA SOBRE 3: 14/05/2018 a les 11:30h

   

  Per a prendre part en la licitació, caldrà abonar una taxa de 10,50 € d’acord amb el que es preveu a les Ordenances Fiscals.