Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU, PER LOTS, DEL SERVEI CONSISTENT EN L’ATENCIÓ AL PÚBLIC I USUARIS, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS EQUIPAMENTS D’ESPORTS, PATRIMONI CULTURAL, PROMOCIÓ CULTURAL , TEATRE I BIBLIOTECA.

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 01/18 PO
 • Data de publicació de l'anunci: 07/03/2018 16:48 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 26/09/2018 10:48 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula (2 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES, PER ALS LOTS 1, 2, i 3 1.- Oferta econòmica: fins a 80 punts B) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR, PER ALS LOTS 1,2 i 3: 2.- Memòria organitzativa del servei que contingui el següent: ( Fins a 20 punts.)
 • Termini de presentació d'ofertes: 16/04/2018 15:00
 • Obertura d'ofertes: 18/04/2018 11:15
 • Lloc de publicació: DOUE 10/03/2018 BOP 16/03/2018

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES, PER ALS LOTS 1, 2, i 3 1.- Oferta econòmica: fins a 80 punts B) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR, PER ALS LOTS 1,2 i 3: 1.- Memòria organitzativa del servei que contingui el següent: ( Fins a 20 punts.)
 • Termini d'execució / durada: 2 ANYS AMB POSSIBILITAT DE PRÒRROGA DE DOS ANYS MÉS
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 14,50€ €/HORA (IVA a part)
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics-Anna
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a. planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361708
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: acalixto@lloret.cat
 • Horari: de 8:30 a 14:30 hores

Observacions

 • NOTA PERFIL 29/03/18

  -PUBLICACIÓ DILIGÈNCIA RELATIVA A LA PUBLICACIÓ AL BOE. 

   

  PUBLICACIÓ PERFIL: 07/03/2018

  ENVIAMENT DOUE: 07/03/2018

   PUBLICACIÓ DOUE:10/03/18

  PUBLICACIÓ BOP: 16/03/18

   

   

  TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: del 08/03/2018 al 16/04/2018 (en cas que des de la data de la darrera de les publicacions en el BOP o BOE fins a complir-se els referits 40 dies hi hagi menys de 15 dies naturals, supòsit en que s’ampliaria el termini fins a arribar a aquests  15 dies)

   

  DATA OBERTURA SOBRE 1: 18/04/18 a lea 11.15 (acte no públic)

  DATA OBERTURA SOBRE 2: Pendent convocar.

  DATA OBERTURA SOBRE 3: Pendent informe tècnics.

   

  La forma i el termini d'interposar recurs especial en matèria de contractació és el que s'estableix a la clàusula 14 del plec administratiu.

   

  Per a prendre part en aquesta licitació, caldrà abonar una taxa de 43 €, d'acord amb el que es preveu a les Ordenances Fiscals.