Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ PER L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE L'OBRA CONSISTENT EN LA RENOVACIÓ D'UN TRAM DE LA XARXA D'ABASTAMENT A L'AVINGUDA VILA DE TOSSA.

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 3/18 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 08/03/2018 09:53 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 28/05/2018 17:46 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula (2 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES (total de 100 punts) 1. Oferta econòmica, fins a un màxim de 75 punts. 2. Valoració de les millores proposades, fins a un màxim de 25 punts. 2.1 Termini d’execució (10 punts). 2.2 Amidament addicional (15 punts).
 • Termini de presentació d'ofertes: 03/04/2018 15:00
 • Obertura d'ofertes: 04/04/2018 11:15

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES (total de 100 punts) 1. Oferta econòmica, fins a un màxim de 75 punts. 2. Valoració de les millores proposades, fins a un màxim de 25 punts. 2.1 Termini d’execució (10 punts). 2.2 Amidament addicional (15 punts).
 • Termini d'execució / durada: 10 setmanes a comptar des de la data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig i d’inici de l’obra.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 66.130,30 € IVA A PART
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics-Anna
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a. planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361708
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: acalixto@lloret.cat
 • Horari: de 8:30 a 14:30 hores

Observacions

 • PUBLICACIÓ AL PERFIL: 08/03/2018

   

  TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PLIQUES: Del 17 al 29 de març de 2018

   

  OBERTURA SOBRE 1: 4/04/18 11.15 hores (acte no públic)

   

  OBERTURA SOBRE 2: 5/04/18 11.00 hores

  Per a prendre part a la licitació, caldrà abonar una taxa de 43 €, d’acord amb el que es preveu a les Ordenances Fiscals.