Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA DEL SERVEI CONSISTENT EN EL DISSENY DE MATERIALS GRÀFICS I DIGITALS, IMPRESSIÓ I IMPREMTA, PER LOTS

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 03/18 PO
 • Data de publicació de l'anunci: 08/03/2018 13:29 GMT(+1:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 18/12/2018 15:16 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D'ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FORMULES: 1. Oferta económica. Fins a 50 punts a cadascun dels Lots 2. Millores. Fins a un màxim de 20 punts a cadascun dels Lots B) CRITERIS D'ADJUDICACIÓ VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR 1. Projecte de prestació dels servei de cadascun dels lots. Fins un màxim de 30 punts per a cadascun dels Lots.
 • Termini de presentació d'ofertes: 17/04/2018 14:30
 • Lloc de publicació: BOP 28/03/2018

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: clàusula 6 del plec de clàusules
 • Termini d'execució / durada: 2 anys, amb possibilitat de prorroga expressa 2 anys més
 • Te lots?:
 • Lots:

Adjudicació

-- Seleccionar un lot --

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Gema
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361791
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: 8:30 - 14:30 h

Observacions

 •  

  NOTA PERFIL 29/03/18

  -S'ADJUNTA DILIGÈNCIA RELATIVA A LA PUBLICACIÓ AL BOE. 

   

   

  ENVIAMENT AL DOUE: 08/03/2018

   

  TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: del 9 de març al 17 d’abril de 2018

   

  OBERTURA SOBRE 1: 18/04/2018 a les 11h

  OBERTURA SOBRE 2: 19/04/2018 a les 11h

  OBERTURA SOBRE 3: 20/08/2018 a les 11h

   

  La forma i el termini d'interposar recurs especial en matèria de contractació és el que s'estableix a la clàusula 14 del plec administratiu.

  per a prendre part en aquesta licitació, caldrà abonar una taxa de 43 €, d'acord amb el que es preveu a les Ordenances Fiscals.

   

  NOTA. Els licitadors poden recollir les mostres del material als Serveis Jurídics de l'Ajuntament de Lloret de Mar (2a planta)