Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

Licitació, mitjançant procediment negociat amb publicitat, tramitació ordinària, per a la concessió de domini públic consistent en l'explotació del punt de venda de les Pistes Municipals d'Atletisme

Estat: Licitació deserta

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 08/12 - concessió
 • Data de publicació de l'anunci: 19/06/2012 11:06 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Concessió de domini públic
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment negociat amb publicitat
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: Criteris d'adjudicació valorables mitjançant formula: Oferta econòmica: fins 50 punts Criteris d'adjudicació valorables mitjançant judici de valor: fins 50 punts (memòria organitzativa de servei i millores)
 • Obertura d'ofertes: 17/07/2012 11:30

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: el que estipula el plec de clàusules
 • Termini d'execució / durada: Durada de 6 anys, a comptar des de la signatura del contracte, sense possibilitat de pròrroga
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): Cànon de 100 € anuals que els licitadors hauran de millorar a l'alça.
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Imma
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: de 8:30 a 14:30

Observacions

 • LICITACIÓ DESERTA