Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

Contracte administratiu d'obra consistent en l'execució del projecte de construcció d'un edifici on s'ubicaran els serveis de Policia Local i Protecció civil de l'Ajuntament de Lloret de Mar

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 05/12 PO
 • Data de publicació de l'anunci: 29/08/2012 13:07 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 10/06/2013 08:53 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: Criteris d'adjudicació valorables de forma automàtica mitjançant l'aplicació de fòrmules (85 punts): - oferta econòmica. màxim de 40 punts - valoració de les millores proposades: màxim de 35 punts - Termini d'execució de l'obra: màxim de 5 punts - Valoració dels certificats de qualitat i/o excel.lència de l'empresa: màxim 5 punts Criteris d'adjudicació avauables en base a judicis de valor( 15 punts): - Valoració dels mitjans proposats i les seves característiques tècniques: màxim 10 punts - Valoració de l'experiència del personal tècnic: màxim 5 punts
 • Lloc de publicació: BOP 06/08/2012 DOGC 02/08/2012

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Classificació: Grup C Subgrup 2,3,4,6,7,8,9 Categoria f)
 • Termini d'execució / durada: 18 mesos des de la data de formalització de l'acta de comprovació del replanteig i inici de l'obra
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 3.634.838,20 €
 • Garantia provisional: 109.045,15 €

Adjudicació

 • Data de l'acord: 13/05/2013
 • Data de publicació de l'acord: 06/06/2013
 • Data de formalització del contracte: 03/06/2013
 • Empresa adjudicatària: VIAS Y CONSTRUCCIONS SA
 • Import: 2.585.058,52 € IVA a part

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Gema
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361791
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: 8:30 - 14:30 h

Observacions

 • LICITACIÓ FINALITZADA - CONTRACTE AMB VIAS Y CONTRUCCIONES SA ESTÀ RESOLT S'ADJUNTA ACORD JUNTA DE GOVERN LOCAL DE RESOLUCIÓ DELS CONTRACTE.