Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

Licitació mitjançant procediment obert, per adjudicar el contracte de gestió de servei públic, en la modalitat de concessió de gestió de servei, per a l'explotació de la piscina municipal coberta de Lloret de Mar

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 05/13 PO
 • Data de publicació de l'anunci: 10/05/2013 12:51 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 25/10/2013 13:58 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de gestió de serveis públics
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) Criteris d'adjudicació valorables mitjançant judici de valor (total fins a 65 punts): - Gestió funcional. Fins a 35 punts - Gestió d'activitats. Fins a 20 punts - Gestió de manteniment. Fins a 9 punts - Gestió de neteja. Fins a 1 punts B)Cristeris d'adjudicació valorables de forma automàtica mitjanaçant l'aplicació de formules - Cànon proposat. Fins a 5 punts - Tarifes bàsiques proposades. Fins a 20 punts - Millores proposades en realció a l'Annex 2 i amb quantificació econòmica. Fins a 10 punts
 • Lloc de publicació: DOGC 29/05/2013 BOP 28/05/2013

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): Cànon anual variable. Segons disposa la clàusula 4, capitol 1 del plec de clàusules
 • Garantia provisional: 36.000 €

Adjudicació

 • Data de l'acord: 21/10/2013
 • Data de publicació de l'acord: 21/10/2013
 • Data de formalització del contracte: 28/10/2013
 • Empresa adjudicatària: UTE PISCINA LLORET
 • Observacions: Cànon de 1,5% dels costos d’explotació del servei (apartats A,B,C I D) de l’estudi econòmic i unes tarifes bàsiques de: Concepte Tarifa(iVA a part) Adult (18 a 64 anys) 43,20 € Familiar (a partir 2n. membre) 30,40 € Jove (6 a 17 anys) 22,80 € Infantil (0 a 5 anys) 8,91 € Gent gran (majors 65 anys) 21,78 € Entrada puntual adult (18 a 64 anys) 5,71 € Entrada puntual jove ( 6 a 17 anys) 3,81 € Entrada puntual infantil (0 a 5 anys) 3,81 € Entrada puntual gent gran i pensionistes 3,81 €

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Gema
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361791
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: 8:30 - 14:30 h

Observacions

 • Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, de data 21/10/2013, s'ha adjudicat a la UTE PISCINA LLORET el contracte de Gestió de servei públic, en la modalitat de concessió administratica, per a l'explotació de la PISCINA MUNICIPAL COBERTA DE LLORET DE MAR.

  ACTA MESA DE CONTRACTACIÓ 25/10/2013 - RESOLUCIÓ DE DUBTES REFERENTS A DIVERSOS ASPECTES NO EXPRESSAMENT PREVISTOS  EN EL PLEC DE CONDICIONS REGULADOR DEL CONTRACTE.

  La informació relativa a la valoració efectuada dels criteris d'adjudicació es troba a les diferents Actes de la Mesa de Contractació que estan disponible al link d'aquest anunci.