Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRA CORRESPONENT AL 1R I 2N DESGLOSSAT DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE CONSOLIDACIÓ I REFORÇ ESTRUCTURAL I DE L’ESTUDI DE COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ DE LA CASA DE LA VILA (PER LOTS)

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 19/17 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 29/06/2017 14:40 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 09/10/2017 14:27 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula (2 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D'ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FÓRMULES - Oferta económica ( fins a un màxim de 100 punts)
 • Termini de presentació d'ofertes: 25/07/2017 15:00
 • Obertura d'ofertes: 26/07/2017 11:00

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Els especificats a la clàusula 6 del plec de clàusules
 • Termini d'execució / durada: clàusula 4 del plec de clàusules
 • Te lots?:
 • Lots:

Adjudicació

-- Seleccionar un lot --

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Gema
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361791
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: 8:30 - 14:30 h

Observacions

 • PUBLICACIÓ AL PERFIL: 29/06/2017

   

  TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PLIQUES: fins al 25/07/2017

  OBERTURA SOBRE 1: 26/07/2017 a les 11h (Acte no públic)

  OBERTURA SOBRE 2: 27/07/2017 a les 11h

  10/08/2017. Publicació Acta Mesa Contractació.