Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ AMB ANUNCI AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRA CONSISTENT EN ELS TREBALLS D’INSTAL.LACIÓ, MANTENIMENT, DESMUNTATGE I SUBMINISTRAMENT DE L’ENLLUMENAT DE NADAL.

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 32/17 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 25/08/2017 15:06 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 16/11/2017 09:34 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: a)CRITERIS D'ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FORMULES. 1. Oferta económica. Fins a un maxim de 60 punts. b)CRITERIS D'ADJUDICACIÓ AVALUABLES EN BASE A JUDICI DE VALOR. 1.- Proposta estètica. Fins a un màxim de 40 punts.
 • Termini de presentació d'ofertes: 20/09/2017 15:00
 • Obertura d'ofertes: 21/09/2017 11:00 ACTE NO PÚBLIC

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Solvencia técnica i profesional presentant la documentació prevista a l'apartat a) de l'article 76 del RD Legislatiu 3/2011, entenent-se que es obres executades han de guardar relació análoga amb l'objecte d'aquest contracte.
 • Termini d'execució / durada: 2 campanyes de Nadal, amb possibilitat de pròrrogar per 2 campanyes més
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 80.000 € per campanya. IVA a part
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Gema
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361791
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: 8:30 - 14:30 h

Observacions

 •