Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT, DEL SERVEI PER A LA GESTIÓ I EL TRACTAMENT DELS DOCUMENTS AUDIOVISUALS QUE ES CONSERVEN A LES INSTAL.LACIONS MUNICIPALS

Estat: Adjudicació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 08/17 PO
 • Data de publicació de l'anunci: 04/10/2017 12:13 GMT(+2:00)
 • Data de publicació de l'adjudicació: 26/04/2018 13:49 GMT(+2:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte de serveis
 • Tramitació: Urgència
 • Tipus de procediment: Procediment obert
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula i criteris avaluables mitjançant judici de valor (3 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D'ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L'APLICACIÓ DE FORMULES 1.- Oferta económica fins a 50 punts B) CRITERIS D'ADJUDICACIÓ VALORABLES MITJANÇANT JUDICI DE VALOR: 1.- Pla d'actuació per a la gestió i el tractament dels documents audiovisuals. Fins a un màxim de 45 punts 2.- Altres propostes i consideracions d'interès de millora del servei. Fins a un màxim de 5 punts.

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Classificació / Requisits específics: Els que exigeix la clàusula 6 del plec de clàusules
 • Termini d'execució / durada: 2 anys, a comptar des de la data de la seva signatura. Si ambdues parts hi estan d’acord, el contracte es podrà prorrogar de forma expressa, mitjançant acord de l’òrgan de contractació, per anualitats successives (any a any) fins a un màxim de 2 anys més, d’acord amb el que disposa l’article 303 del RD Legislatiu 3/2011
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 30.000 €/anual IVA a part
 • Garantia provisional: No exigeix garantia provisional

Adjudicació

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics - Gema
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361791
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: contractacio@lloret.cat
 • Horari: 8:30 - 14:30 h

Observacions

 • EXP. 08/17 PO

  PUBLICACIÓ PERFIL: 04/10/2017

  PUBLICACIÓ BOP NÚM. 8499/199 de data 18/10/2017

  TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PLIQUES: de 19/10/2017 al 02/11/2017

  Obertura sobre 1: 03/11/2017 a les 11h (Acte no públic)

  Obertura sobre 2: 06/11/2017 a les 11h

  Obertura sobre 3: 21/11/2017 a les 10:30h

  Per a prendre part a la licitació, caldrà abonar una taxa de 43€, d’acord amb el que es preveu a les Ordenances Fiscals.

  22/11/2017. Publicació acta obertura sobre 3

  26/04/2018. Publicació acord adjudicació