Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00
Ens
 • Nom: Junta de Govern Local
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Divendres 12:00 - 13:00

LICITACIÓ AMB PUBLICITAT AL PERFIL DEL CONTRACTANT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU D’OBRA CONSISTENT EN LA CONSTRUCCIÓ D’UNA PISTA POLIESPORTIVA AL CARRER JOSEP PLA, 11.

Estat: Requeriment previ de documentació

Junta de Govern Local

Informació General

 • Expedient: 38/17 PL PC
 • Data de publicació de l'anunci: 28/11/2017 10:46 GMT(+1:00)
 • Poder adjudicador:
  Junta de Govern Local
 • Impulsor:
  Junta de Govern Local
 • Tipologia: Contracte d'obres
 • Tramitació: Ordinaria
 • Tipus de procediment: Licitació amb publicitat al perfil del contractant
 • Tipus de valoració d'ofertes: Criteris avaluables mitjançant fórmula (2 sobres)
 • Descripció T.V.O: A) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ VALORABLES DE FORMA AUTOMÀTICA MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE FORMULES (total 80 punts) 1. Oferta econòmica, fins a un màxim de 80 punts. 2. Valoració de les millores proposades, fins a un màxim de 20 punts.
 • Termini de presentació d'ofertes: 27/12/2017 14:30
 • Obertura d'ofertes: 28/12/2017 11:00

Lloc de presentació

 • Nom: OIAC
 • Adreça: Plaça de la Vila, 1 Bx 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361800
 • Fax: 972370396
 • Horari: Dill- Div. 08:30 - 14:30, Dij. 08:30 - 18:30, Diss. 10:00 - 13:00

Informació de caràcter tècnic, econòmic i financer

 • Subjecte a regularització harmonitzada: No
 • Termini d'execució / durada: Termini d'execució màxim de 9 setmanes de de la data de formalització de l'acta de comprovació del replanteig i inici de l'obra.
 • Te lots?: No
 • Valor estimat del contracte(iva exclòs): 71.623,91€
 • Garantia provisional: 2.148,71€

Lloc d'informació

 • Nom: Serveis Jurídics-Anna
 • Adreça: Plaça de la Vila n. 1, 2a. planta 17310 Lloret de Mar
 • Telèfon: 972361708
 • Fax: 972370396
 • Adreça electrònica: acalixto@lloret.cat
 • Horari: de 8:30 a 14:30 hores

Observacions

 • Per a prendre part en la licitació, caldrà abonar una taxa de 43 € , d’acord amb el que es preveu a les Ordenances Fiscals. L’esmentada taxa es farà efectiva a l’oficina de l’OIAC en el moment de presentació de les propostes per a prendre part en la licitació. El justificant de pagament  s’haurà d’adjuntar a la instància. 

   

  En cas que els licitadors enviïn les seves propostes per correu, l’abonament de la taxa municipal s’efectuarà enviant una sol·licitud de pagament al correu electrònic rendes@lloret.cat indicant, Nom i Cognoms/Denominació i DNI/CIF de la persona/societat que prendrà part en la licitació amb indicació del número i denominació del procediment al qual fa referència. Posteriorment rebran un correu electrònic de resposta a la sol·licitud presentada, en el qual s’adjuntarà una carta de pagament amb codi de barres, la qual es podrà fer efectiva a qualsevol oficina de l’entitat Col·laboradora “La Caixa” (CAIXABANK)”.